Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft IT datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

M | PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI

Apraksts
Šī sadaļa ietver specializētas profesionālās, zinātniskās un tehniskās darbības. Lai veiktu šīs darbības, vajadzīgs augsts apmācības līmenis, un, tās veicot, lietotājiem kļūst pieejamas specializētas zināšanas un prasmes.
Uzņēmumi
Šajā nodaļā ietilpst vienas puses interešu juridiska pārstāvība pret otru pusi, neatkarīgi no tā, vai tas notiek tiesā vai citās tiesu iestādēs, ko veic personas, kuras ir advokātu kolēģijas locekles, vai ko veic šādu personu uzraudzībā, piemēram, konsultācijas un pārstāvība civillietās, konsultācijas un pārstāvība krimināllietās, konsultācijas un pārstāvība darba strīdos. Tā ietver arī juridisku dokumentu sagatavošanu, piemēram, statūti, partnerības līgumi vai līdzīgi dokumenti saistībā ar uzņēmuma dibināšanu, patentiem un autortiesībām, aktu, testamentu, pilnvaru u.c. dokumentu sagatavošanu, kā arī notāru, civiltiesību notāru, tiesu izpildītāju, šķīrējtiesnešu, izmeklētāju, arbitru u. c. juridiskos pakalpojumus.Tā ietver arī uzskaites un grāmatvedības pakalpojumus, piemēram, uzskaites dokumentu revīziju, finanšu pārskatu sagatavošanu un grāmatvedību.
Šajā nodaļā ietilpst vienas puses interešu juridiska pārstāvība pret otru pusi, neatkarīgi no tā, vai tas notiek tiesā vai citās tiesu iestādēs, ko veic personas, kuras ir advokātu kolēģijas locekles, vai ko veic šādu personu uzraudzībā, piemēram, konsultācijas un pārstāvība civillietās, konsultācijas un pārstāvība krimināllietās, konsultācijas un pārstāvība darba strīdos. Tā ietver arī juridisku dokumentu sagatavošanu, piemēram, statūti, partnerības līgumi vai līdzīgi dokumenti saistībā ar uzņēmuma dibināšanu, patentiem un autortiesībām, aktu, testamentu, pilnvaru u.c. dokumentu sagatavošanu, kā arī notāru, civiltiesību notāru, tiesu izpildītāju, šķīrējtiesnešu, izmeklētāju, arbitru u. c. juridiskos pakalpojumus.Tā ietver arī uzskaites un grāmatvedības pakalpojumus, piemēram, uzskaites dokumentu revīziju, finanšu pārskatu sagatavošanu un grāmatvedību.
Uzņēmumi
Šajā nodaļā ietilpst konsultēšana un palīdzības sniegšana uzņēmumiem un citām organizācijām šādos vadības jautājumos: stratēģiskā un organizatoriskā plānošana, finanšu un budžeta plānošana, tirgus izpēte un politika; cilvēkresursu politika, prakse un plānošana; ražošanas un vadības plānošana. Šajā nodaļā ietilpst arī savas sabiedrības vai uzņēmuma citu struktūrvienību pārraudzība un pārvaldība, t.i., centrālo biroju darbība.
Šajā nodaļā ietilpst konsultēšana un palīdzības sniegšana uzņēmumiem un citām organizācijām šādos vadības jautājumos: stratēģiskā un organizatoriskā plānošana, finanšu un budžeta plānošana, tirgus izpēte un politika; cilvēkresursu politika, prakse un plānošana; ražošanas un vadības plānošana. Šajā nodaļā ietilpst arī savas sabiedrības vai uzņēmuma citu struktūrvienību pārraudzība un pārvaldība, t.i., centrālo biroju darbība.
Uzņēmumi
Šajā nodaļā ietilpst arhitektūras, inženierbūvniecības, rasēšanas, būvuzraudzības, kā arī ģeodēzisko un kartēšanas pakalpojumu sniegšana. Tā ietver arī fizikālu, ķīmisku un citu analītiskās pārbaudes pakalpojumu sniegšanu.
Šajā nodaļā ietilpst arhitektūras, inženierbūvniecības, rasēšanas, būvuzraudzības, kā arī ģeodēzisko un kartēšanas pakalpojumu sniegšana. Tā ietver arī fizikālu, ķīmisku un citu analītiskās pārbaudes pakalpojumu sniegšanu.
Uzņēmumi
Šajā nodaļā ietilpst trīs pētījumu veidi:
1) fundamentālie pētījumi – eksperimentālais vai teorētiskais darbs, ko galvenokārt veic, lai iegūtu jaunas zināšanas par parādību būtību un novērojamo faktu pamatprincipiem, bez īpaša nolūka tos praktiski izmantot;
2) lietišķie pētījumi – oriģinālie pētījumi, ko veic, lai iegūtu jaunas zināšanas, un kuri ir tieši vērsti uz šo zināšanu praktisku lietojumu;
3) eksperimentālās izstrādnes – uz esošajām zināšanām, kas gūtas pētījumu rezultātā, un/vai praktiskās pieredzēs balstīts sistemātisks darbs, kurš ir vērsts uz jaunu materiālu, produktu un ierīču ražošanu, jaunu procesu, sistēmu un pakalpojumu izstrādi un jau esošo preču vai ieviesto procesu būtisku uzlabošanu.
Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana šajā nodaļā ir iedalīta divās kategorijās: dabaszinātnes un inženierzinātnes; sociālās un humanitārās zinātnes.
Šajā nodaļā neietilpst:
– tirgus izpēte, sk. klasi 73.20.
Šajā nodaļā ietilpst trīs pētījumu veidi:
1) fundamentālie pētījumi – eksperimentālais vai teorētiskais darbs, ko galvenokārt veic, lai iegūtu jaunas zināšanas par parādību būtību un novērojamo faktu pamatprincipiem, bez īpaša nolūka tos praktiski izmantot;
2) lietišķie pētījumi – oriģinālie pētījumi, ko veic, lai iegūtu jaunas zināšanas, un kuri ir tieši vērsti uz šo zināšanu praktisku lietojumu;
3) eksperimentālās izstrādnes – uz esošajām zināšanām, kas gūtas pētījumu rezultātā, un/vai praktiskās pieredzēs balstīts sistemātisks darbs, kurš ir vērsts uz jaunu materiālu, produktu un ierīču ražošanu, jaunu procesu, sistēmu un pakalpojumu izstrādi un jau esošo preču vai ieviesto procesu būtisku uzlabošanu.
Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana šajā nodaļā ir iedalīta divās kategorijās: dabaszinātnes un inženierzinātnes; sociālās un humanitārās zinātnes.
Šajā nodaļā neietilpst:
– tirgus izpēte, sk. klasi 73.20.
Uzņēmumi
Šajā nodaļā ietilpst reklāmas kampaņu organizēšana un reklāmas izvietošana periodiskajos izdevumos, laikrakstos, radio un televīzijā vai citos plašsaziņas līdzekļos, kā arī reklāmas izvietošanas konstrukciju un vietu projektēšana.
Šajā nodaļā ietilpst reklāmas kampaņu organizēšana un reklāmas izvietošana periodiskajos izdevumos, laikrakstos, radio un televīzijā vai citos plašsaziņas līdzekļos, kā arī reklāmas izvietošanas konstrukciju un vietu projektēšana.
Uzņēmumi
Šajā nodaļā ietilpst profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu sniegšana (izņemot juridiskos, uzskaites un grāmatvedības pakalpojumus, arhitektūras un inženiertehniskos pakalpojumus, tehnisko pārbaudi un analīzi, vadību un konsultācijas vadības jautājumos, pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšanu, reklāmas pakalpojumus).
Šajā nodaļā ietilpst profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu sniegšana (izņemot juridiskos, uzskaites un grāmatvedības pakalpojumus, arhitektūras un inženiertehniskos pakalpojumus, tehnisko pārbaudi un analīzi, vadību un konsultācijas vadības jautājumos, pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšanu, reklāmas pakalpojumus).
Uzņēmumi
Šajā nodaļā ietilpst lauksaimniecības dzīvnieku vai mājdzīvnieku veselības aprūpe un uzraudzība. Šīs darbības veic kvalificēti veterināri veterinārajās slimnīcās, kā arī apmeklējot saimniecības, apsekojot suņu novietnes vai mājas, kā arī savos konsultāciju un ķirurģiskajos kabinetos vai citur. Tā ietver arī dzīvnieku pārvadāšanu ar neatliekamās veterinārās palīdzības transportlīdzekļiem.
Šajā nodaļā ietilpst lauksaimniecības dzīvnieku vai mājdzīvnieku veselības aprūpe un uzraudzība. Šīs darbības veic kvalificēti veterināri veterinārajās slimnīcās, kā arī apmeklējot saimniecības, apsekojot suņu novietnes vai mājas, kā arī savos konsultāciju un ķirurģiskajos kabinetos vai citur. Tā ietver arī dzīvnieku pārvadāšanu ar neatliekamās veterinārās palīdzības transportlīdzekļiem.