Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

05
Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve
Šajā nodaļā ietilpst cietā kurināmā ieguve pazemes atradnēs vai atklātos karjeros, kā arī darbības (drupināšana, attīrīšana, saspiešana un citi pārvadāšanai vajadzīgi pasākumi utt.), kuras veicot, tiek iegūts realizējams izstrādājums.
Šajā nodaļā neietilpst koksēšana (sk. klasi 19.10), ar akmeņogļu vai lignīta (brūnogļu) ieguvi saistīti pakalpojumi (sk. klasi 09.90) vai brikešu ražošana (sk. klasi 19.20).
06
Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve
Šajā nodaļā ietilpst jēlnaftas ražošana, naftas ieguve un ekstrahēšana no degslānekļa un degakmens, darvas smiltīm, dabasgāzes ražošana un šķidrā ogļūdeņraža atdalīšana. Šajā nodaļā ietilpst naftas un gāzes lauku raksturlielumu darbības un/vai izstrādes darbības. Šādas darbības var būt šahtu urbšana, izstrāde un aprīkošana, separatoru, emulsijas drupinātāju, atūdeņošanas aprīkojuma un jēlnaftas lauku savākšanas līniju darbināšana un visas citas darbības, kas saistītas ar naftas un gāzes sagatavošanu līdz pat nosūtīšanai no ražotnes.
Šajā nodaļā neietilpst:
– naftas un gāzes lauku pakalpojumi, kurus sniedz par atlīdzību vai uz līguma pamata, sk. klasi 09.10;
– naftas un gāzes urbumu izpēte, sk. klasi 09.10;
– kontrolurbumu izdarīšana un urbšana, sk. klasi 09.10;
– naftas produktu pārstrāde, sk. klasi 19.20;
– ģeofizikālā, ģeoloģiskā un seismiskā izpēte, sk. klasi 71.12.
07
Metāla rūdu ieguve
Šajā nodaļā ietilpst metālus saturošu minerālu (rūdu) ieguve, ko veic pazemes atradnēs vai atklātos karjeros, kā arī zem ūdens. Tā ietver arī rūdas pārstrādes un bagātināšanas darbības, piemēram, rūdas drupināšanu, smalcināšanu, mazgāšanu, žāvēšanu, keramizēšanu, kalcinēšanu vai ekstrahēšanu, atdalīšanu ar gravitāciju vai flotāciju.
Šajā nodaļā neietilpst:
– dzelzs pirītu apdedzināšana, sk. klasi 20.13;
– alumīnija oksīda ražošana, sk. klasi 24.42;
– domnas krāšņu ekspluatācija, sk. 24.nodaļu.
08
Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
Šajā nodaļā ietilpst ne tikai ieguve no raktuvēm vai karjeriem, bet arī aluviālo nogulumu bagarēšana, iežu drupināšana un sāļo purvu izmantošana. Iegūtos izstrādājumus izmanto galvenokārt būvniecībā (piemēram, smiltis, akmeņus u.c.), materiālu ražošanā (piemēram, māls, ģipsis, kalcijs u.c.), ķīmisku vielu ražošanā utt.Šajā nodaļā neietilpst iegūto minerālu apstrāde (izņemot drupināšanu, smalcināšanu, griešanu, attīrīšanu, žāvēšanu, šķirošanu un jaukšanu).
09
Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības
Šajā nodaļā ietilpst specializētie palīgpakalpojumi, kas saistīti ar ieguvi par atlīdzību vai uz līguma pamata. Tā ietver izpētes pakalpojumus, izmantojot tradicionālas ģeoloģiskās izpētes metodes, piemēram, kontrolparaugu ņemšanu un ģeoloģisku novērojumu veikšanu, kā arī urbšanu, kontrolurbumu izdarīšanu vai atkārtotu urbumu izdarīšanu naftas ieguvei, metālu saturošiem derīgiem izrakteņiem un nemetālu derīgiem izrakteņiem. Citi raksturīgi pakalpojumi ir naftas un gāzes urbumu pamatu būvniecība, naftas un gāzes urbumu šahtu cementēšana, naftas un gāzes urbumu izsūknēšana un izsusināšana, raktuvju nosusināšana un izsūknēšana, nederīgo izrakteņu aizvākšanas pakalpojumi raktuvēs u.c.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts