Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

84.21
Ārlietas
Šajā klasē ietilpst:
– ārlietu ministrijas un ārvalstīs vai starptautisko organizāciju birojos izvietotu diplomātisko un konsulāro misiju pārvaldība un darbība;
– pakalpojumu sniegšanai aiz valsts robežām paredzētu informācijas un kultūras dienestu pārvaldība, darbība un atbalstīšana;
– palīdzības sniegšana ārvalstīm ar vai bez starptautisko organizāciju starpniecības;
– militārā atbalsta sniegšana ārvalstīm;
– ārējās tirdzniecības, starptautisko finanšu lietu un tehnisko darījumu pārvaldība.
Šajā klasē neietilpst:
– starptautisko katastrofu vai konfliktu bēgļu izmitināšanas pakalpojumi, sk. klasi 88.99.
84.22
Aizsardzība
– militārās aizsardzības un sauszemes, jūras, gaisa un kosmosa bruņoto spēku pārvaldība, uzraudzība un darbība:
• armijas, flotes un gaisa spēku kaujas vienības;
• inženierkaraspēks, pārvadāšana, sakaru, izlūkošanas, materiāltehniskās apgādes, personālsastāva un citi aizmugures spēki un vienības;
• aizsardzības rezerves spēki un papildspēki;
• militārā loģistika (aprīkojuma, bruņojuma, ekipējuma nodrošināšana utt.);
• militārā personāla veselības aprūpe laukā;
– civilās aizsardzības spēku pārvaldība, darbība un atbalsts;
– atbalsts plānu izstrādē darbībai ārkārtas situācijās un mācību organizēšana ar civilo iestāžu un iedzīvotāju līdzdalību;
– ar aizsardzību saistītas pētniecības un attīstības politikas un ar to saistītu līdzekļu pārvaldība.
Šajā klasē neietilpst:
– pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana, sk. 72.nodaļu;
– militārā atbalsta sniegšana ārvalstīm, sk. klasi 84.21;
– kara tribunālu darbība, sk. klasi 84.23;
– rezervju piegāde izmantošanai ārkārtējos apstākļos valstī miera laikā, sk. klasi 84.24;
– izglītība militārajās skolās, koledžās un akadēmijās, sk. grupu 85.4;
– kara hospitāļu darbība, sk. klasi 86.10.
84.23
Tieslietu iestāžu darbība
– civiltiesas un krimināltiesas, kara tribunālu un tiesu sistēmas pārvaldība un darbība, kā arī juridiskā pārstāvība un konsultēšana valdības uzdevumā vai juridiskā pārstāvībā, ko valsts nodrošina par naudu vai kā pakalpojumus;
– spriedumu pasludināšana un tiesību aktu interpretācija;
– civillietas izskatīšana šķīrējtiesā;
– cietumu un pārraudzības iestāžu pārvaldība un darbība, ieskaitot rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu neatkarīgi no tā, vai tos pārvalda vai ekspluatē valdības vienības vai privātās vienības uz līguma pamata vai par atlīdzību.
Šajā klasē neietilpst:
– konsultēšana un pārstāvība civillietās, krimināllietās un citās lietās, sk. klasi 69.10;
– cietuma skolu darbība, sk. 85.nodaļu;
– cietuma slimnīcu darbība, sk. klasi 86.10.
84.24
Sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšana
– valsts pārvaldes iestāžu uzturēto policijas regulāro vienību un palīgvienību, ostu, robežu, krasta apsardzes un citu speciālo policijas spēku pārvaldība un darbība, ieskaitot satiksmes regulēšanu, ārvalstnieku reģistrēšanu un apcietināšanas reģistru uzturēšana;
– rezervju piegāde izmantošanai ārkārtējos apstākļos valstī miera laikā.
Šajā klasē neietilpst:
– policijas laboratoriju darbība, sk. klasi 71.20;
– valsts militāro bruņoto spēku pārvaldība un darbība, sk. klasi 84.22.
84.25
Ugunsdzēsības dienestu darbība
– ugunsgrēku dzēšana un novēršana:
• valsts pārvaldes iestāžu uzturēto ugunsdzēsības regulāro vienību un palīgvienību pārvaldība un darbība ugunsgrēku novēršanā, ugunsgrēku dzēšanā, cilvēku un dzīvnieku glābšanā, palīdzības sniegšanā stihiskās katastrofās, plūdu gadījumos, satiksmes negadījumos u.c.
Šajā klasē neietilpst:
– mežu ugunsdrošības pasākumi un ugunsdzēsēju pakalpojumi, sk. klasi 02.40;
– naftas un gāzes lauku ugunsgrēku dzēšana, sk. klasi 09.10;
– ugunsgrēku dzēšanas un novēršanas pakalpojumi lidostās, kurus sniedz nespecializētas struktūrvienības, sk. klasi 52.23.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts