Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

84.11
Vispārējo valsts dienestu darbība
Šajā klasē ietilpst:
– centrālo, reģionālo un vietējo pārvaldes institūciju izpildvaras un likumdošanas funkciju realizēšana;
– fiskālo lietu pārvaldība un uzraudzība:
          • nodokļu sistēmas darbība;
          • nodokļu iekasēšana par precēm un nodokļu pārkāpumu izmeklēšana;
          • muitas pārvalde;
– budžeta izpilde un valsts līdzekļu un valsts parāda pārvaldība:
          • naudas piesaistīšana, saņemšana un kontrole par tās izlietojumu;
– vispārējās (civilās) pētniecības un attīstības politikas un ar to saistīto līdzekļu pārvaldība;
– visaptverošas ekonomiskās un sociālās plānošanas pārvaldība un realizācija, kā arī visos valsts pārvaldes līmeņos organizētie statistisko dienestu pakalpojumi.
Šajā klasē neietilpst:
– valsts īpašumā esošu vai izmantotu ēku ekspluatācija, sk. grupas 68.2, 68.3;
– pētniecības un attīstības politikas pārvaldība, kas paredzēta, lai uzlabotu sociālo labklājību, un ar to saistīto līdzekļu pārvaldība, sk. klasi 84.12;
– pētniecības un attīstības politikas pārvaldība, kas paredzēta, lai uzlabotu ekonomisko efektivitāti un konkurētspēju, sk. klasi 84.13;
– ar aizsardzību saistītas pētniecības un attīstības politika un ar to saistīto līdzekļu pārvaldība, sk. klasi 84.22;
– valsts arhīvu darbība, sk. klasi 91.01.
84.12
Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citu sociālo pakalpojumu nodrošināšanas koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu
Šajā klasē ietilpst:
– iedzīvotāju labklājības uzlabošanas sabiedrisko programmu publiskā pārvaldība:
          • veselības aprūpē;
          • izglītībā;
          • kultūrā;
          • sportā;
          • atpūtā;
          • vides aizsardzībā;
          • mājokļu politikā;
          • sociālajos pakalpojumos;
– pētniecības un attīstības politikas un ar to saistīto līdzekļu publiskā pārvaldība minētajās jomās.
Šajā klasē ietilpst arī:
– atpūtas un kultūras pasākumu sponsorēšana;
– valsts finansējuma piešķīruma sadale māksliniekiem;
– dzeramā ūdens apgādes programmu pārvaldība;
– atkritumu savākšanas un izvietošanas pārvaldība;
– vides aizsardzības programmu pārvaldība;
– mājokļu programmu pārvaldība.
Šajā klasē neietilpst:
– notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, sk. nodaļas 37, 38, 39;
– obligātā sociālā apdrošināšana, sk. klasi 84.30;
– izglītība, sk. P sadaļu;
– ar cilvēku veselības aprūpi saistītas darbības, sk. 86.nodaļu;
– muzeji un citas kultūras iestādes, sk. 91.nodaļu;
– valsts bibliotēku un arhīvu darbība, sk. klasi 91.01;
– sporta vai citi atpūtas pasākumi, sk. 93.nodaļu.
84.13
Uzņēmējdarbības koordinēšana un efektivitātes veicināšana
Šajā klasē ietilpst:
– dažādu ekonomikas sektoru publiskā pārvaldība un darbības koordinēšana, kā arī subsīdiju piešķiršana:
          • lauksaimniecība;
          • zemes izmantošana;
          • enerģētika un derīgo izrakteņu resursi;
          • infrastruktūra;
          • transports;
          • sakari;
          • viesnīcas un tūrisms;
          • vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;
– pētniecības un attīstības politikas un ar to saistīto līdzekļu pārvaldība, kuras mērķis ir ekonomiskās efektivitātes uzlabošana;
– nodarbinātības politikas vispārēja valdība;
– reģionālās attīstības politikas pasākumu īstenošana, piemēram, lai mazinātu bezdarbu.
Šajā klasē neietilpst:
– pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana, sk. 72.nodaļu.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts