Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

43.11
Ēku nojaukšana
Šajā klasē ietilpst:– ēku un citu konstrukciju nojaukšana vai demontāža.
43.12
Būvlaukuma sagatavošana
Šajā klasē ietilpst:
– būvlaukumu teritorijas attīrīšana;
– grunts pārvietošana: rakšanas darbi, atkritumu poligonu veidošana, būvlaukuma nolīdzināšana un profilēšana, grāvju rakšana, akmeņu aizvākšana, spridzināšanas darbi u.c.;
– būvlaukuma sagatavošana izrakteņu ieguvei:
• segiežu novākšana un citu iežieguves vietu un teritoriju izveide un sagatavošana, izņemot naftas un gāzes ieguves vietas.
Šajā nodaļā ietilpst arī:
– būvlaukumu nosusināšana;
– lauksaimniecības vai mežsaimniecības zemes nosusināšana (meliorācija).
Šajā klasē neietilpst:
– ar naftas vai gāzes ieguvi saistīto urbumu veikšana, sk. klases 06.10, 06.20;
– augsnes attīrīšana, sk. klasi 39.00;
– ūdens aku urbšana, sk. klasi 42.21;
– šahtu izciršana, sk. klasi 43.99.
43.13
Pētniecisko urbumu veikšana
Šajā klasē ietilpst:
– pētniecisko urbumu veikšana un kontrolparaugu ņemšana būvniecības, ģeofizikāliem, ģeoloģiskiem vai līdzīgiem mērķiem.
Šajā klasē neietilpst:
– ar naftas vai gāzes ieguvi saistīto urbumu veikšana, sk. klases 06.10, 06.20;
– kontrolurbumu izdarīšana un izmēģinājuma urbšana iespējamās ieguves vietās, sk. klasi 09.90;
– ūdens aku urbšana, sk. klasi 42.21;
– šahtu izciršana, sk. klasi 43.99;
– naftas un gāzes lauku izpēte, ģeofizikālo, ģeoloģisko un seismisko objektu apsekošana, sk. klasi 71.12.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts