Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

42.91
Hidrotehnisko objektu būvniecība
Šajā klasē ietilpst:
– šādu objektu būve:
• ūdensceļi, ostas un upju piestātnes, atpūtas piestātnes, slūžas u.c.;
• aizsprosti un dambji;
– ūdensceļu bagarēšana.
Šajā klasē neietilpst:
– civilo inženierbūvju projektu vadība, sk. klasi 71.12.
42.99
Citur neklasificēta inženierbūvniecība
Šajā klasē ietilpst:
– šādu rūpniecības komplekso būvju, izņemot ēkas, būve:
• pārstrādes rūpnīcas;
• ķīmiskās rūpnīcas;
– objektu būvdarbi, izņemot ēku būvniecību:
• brīvdabas sporta laukumi.
Šajā klasē ietilpst arī:
–zemes iedalīšana gabalos ar zemes uzlabošanu (piemēram, ceļu piebūve, inženiertehniskās infrastruktūras uzbūvēšana u.c.).
Šajā klasē neietilpst:
– ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana, sk. klasi 33.20;
– zemes iedalīšana gabalos, neveicot zemes uzlabošanu, sk. klasi 68.10;
– civilo inženierbūvju projektu vadība, sk. klasi 71.12.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts