Nozares (NACE)

Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt aktuālo redakciju
Meklēt versijā:
 versija 1.1
 versija 1.0
Apraksts: ietver | neietver

37.00
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
Šajā klasē ietilpst:
– kanalizācijas sistēmu vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācija;
–cilvēku radīto notekūdeņu, kā arī lietus ūdens savākšana un novadīšana no viena vai vairākiem lietotājiem, izmantojot kanalizācijas tīklus, kolektorus, tvertnes un citus transportēšanas veidus (notekūdeņu pārvadāšanas transportlīdzekļus u.c.);
– nosēdaku un aseptisko tvertņu, novadņu un šahtu iztukšošana un attīrīšana no notekūdeņiem; ķīmisko tualešu apkope;
– notekūdeņu attīrīšana (ieskaitot cilvēka radītos un rūpnieciskos notekūdeņus, ūdens no peldbaseiniem utt.) izmantojot fiziskos, ķīmiskos un bioloģiskos procesus, piemēram, atšķaidīšanu, sijāšanu, filtrēšanu, sedimentāciju utt.;
– kanalizācijas cauruļu un notekcauruļu tīrīšana un izsūknēšana.
Šajā klasē neietilpst:
– virszemes ūdens un gruntsūdens dekontaminācija piesārņojuma vietā, sk. klasi 39.00;
– kanalizācijas cauruļu tīrīšana un aizsērējumu likvidēšana ēkās, sk. klasi 43.22.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts